Görsel İşitsel Teknikler Topluluğu

 • Yönetim 
 • Amaçlar
 • Bildirge
GÖREV İSİM E-POSTA BÖLÜM/PROGRAM
Başkan Ebru KOZAK ebrukozak64@gmail.com Radyo, Televizyon ve Sinema
Başkan Yardımcısı Ferhat YİYİT ferhat_yiyit1914@gmail.com GiTMEDYA / RTV Prog.
Yönetim Kurulu Üyesi  Berk TUNÇER berktunceeer@gmail.com GiTMEDYA / RTV Prog.
Yönetim Kurulu Üyesi  Yusuf YILDIZ yusuffyldzz@gmail.com GiTMEDYA / RTV Prog.
Yönetim Kurulu Üyesi  Aydan SAYGIN aydansaygn@gmail.com GiTMEDYA / RTV Prog.
Yönetim Kurulu Üyesi  Şükran ÖZMEN sukranozmen3549@gmail.com GiTMEDYA / RTV Prog.
Yönetim Kurulu Üyesi Ebru ALTINTAS ebrualtintas63@gmail.com GiTMEDYA / RTV Prog.
Yönetim Kurulu Üyesi (Yedek)  Berke DİZDAR berkedizdarg@gmail.com GiTMEDYA / RTV Prog.
Yönetim Kurulu Üyesi (Yedek)  Ebru KOÇAK ebrukocak1710@gmail.com GiTMEDYA / RTV Prog.
Yönetim Kurulu Üyesi (Yedek)  Kübra ÖZER Kubra_1204@hotmail.com GiTMEDYA / RTV Prog.
Yönetim Kurulu Üyesi (Yedek)  Meryem Özen M.ozeennn@gmail.com GiTMEDYA / RTV Prog.
Denetim Kurulu Üyesi  Tarık KARA kara2135@outlook.com GiTMEDYA / RTV Prog.
Denetim Kurulu Üyesi  Ahtamjon İBRAGİMOV Soydashahmet2@gmail.com GiTMEDYA / RTV Prog.
Denetim Kurulu Üyesi  Turap BAŞEL  turapbasel3@gmail.com GiTMEDYA / RTV Prog.
Denetim Kurulu Üyesi (Yedek)  Selahattin KAPTI selahattinkapti@gmail.com GiTMEDYA / RTV Prog.
Denetim Kurulu Üyesi (Yedek)  Musa KILIÇ qtahyali4363@gmail.com GiTMEDYA / RTV Prog.

Görsel-İşitsel Teknikler Topluluğu’nun kuruluş bildirgesi 15 Aralık 2014 tarihinde Üniversitemiz yönetimine sunulmuştur. Resmi kuruluş onayı alınır alınmaz topluluk faaliyetleri ile ilgili takvimimiz bu sayfalarımızdan ilgililere duyurulacaktır.

Topluluğumuz, yönetim kurulu ve değerli üyelerinin öneri ve istekleri doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulmuştur;

 • Görsel-İşitsel alana ilişkin ulusal ve uluslararası çapta konferans, panel, sempozyum ve benzeri teknik ve bilimsel toplantılar,
 • Ulusal ve uluslararası çapta yayın yapan radyo, televizyon, prodüksiyon şirketlerinde görev yapan ve yapmış olan tanınmış yönetmenler, yapımcılar, muhabirler, kameramanlar, programcılar, yöneticiler, teknik elemanlar, sunucu/spikerler, seslendirme sanatçıları, köşe yazarları, reklamcılar, grafik tasarımcılar, senaristler, eleştirmenler, sinema ve tiyatro sanatçıları ile sohbet toplantıları,
 • Başta üniversitemizin diğer öğrenci toplulukları olmak üzere çeşitli üniversitelerin ilgili toplulukları ile birlikte, belirtilen alana yönelik çeşitli ortak faaliyetler,
 • Alana ilgi duyan Uşak Üniversitesi öğrencileri arasında ya da üniversitelerarası fotoğraf, kısa film, belgesel, klip, haber, senaryo, radyo/TV programı, reklam ve grafik tasarım gibi konularda yarışmalar,
 • Ulusal(yaygın) medya kuruluşları ile işbirliği imkânları yaratarak teknik içerikli atölye çalışmaları,
 • Üniversitemiz ve/veya Uşak İlinin tanıtımını pekiştirecek fotoğraf sergileri,
 • Film, kısa film, belgesel, klip ve haber gösterimleri,
 • İlgili alanda yerel, ulusal ve uluslararası festivaller, bienaller,
 • Görsel ve işitsel medya yapımcılığı ile ilgili uygulamalı teknik geziler gibi faaliyetleri; üniversitemiz Rektörlük makamı başta olmak üzere, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın değerli katkı ve himayeleri ile güçlü bir iletişim ortamı içinde planlayarak, organize edecektir.

GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER TOPLULUĞU İÇ TÜZÜĞÜ

I.BÖLÜM (KURULUŞ, AMAÇLAR, FAALİYETLERİ VE ÜYELİK)

Kuruluş:

Madde1:

Uşak Üniversitesi Görsel-İşitsel Teknikler Topluluğu “Uşak Üniversitesi Öğrenci toplulukları Yönerge ” hükümleri gereğince kurulmuş olup, faaliyetlerini adı geçen yönerge hükümlerine göre yürütür.

Amaçlar:

Madde 2:

a-)Genel Amaçlar:

Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve teknik içerikli faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin;

 • Kişilik ve özgüven gelişimini desteklemek,
 • Demokratik örgütlenme bilincinin oluşmasını sağlamak,
 • Boş zamanlarını değerlendirme ve belirtilen alan çerçevesinde çalışmalarını sağlamak,
 • Sorumluluk bilincini artırarak bu bilinci somutlaştırmalarına yardımcı olmak,
 • Akademik ve yönetimsel gelişmelerine katkıda bulunmaktır.

b)Özel Amaçlar:

Görsel-İşitsel Teknikler Topluluğu’nun özel amaçları;

 • Topluluk, başta üyeleri olmak üzere, belirtilen alana ilgili tüm üniversite öğrencilerinin hem teorik, hem de pratik açıdan gelişimini sağlamak,
 • Üniversitemizin sahip olduğu imkânlar nispetinde öğrencilerimize görsel ve işitsel alanda danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Öğrencilerimizin görsel ve işitsel özgün projelerine teknik ve içerik desteği sağlayarak, bu projelerin hayata geçirilmesini desteklemek,
 • Uşak Üniversitesi ve Uşak İlinin görsel ve işitsel teknikler kullanılarak ulusal ve uluslararası çapta tanıtımının yapılmasına katkı sunmak,
 • Bu çerçevede, il genelindeki tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile işbirliği imkânları yaratmak,
 • Uşak Üniversitesi öğrencilerinin üniversitelerine aidiyetlerini güçlendirerek, mezuniyet sonrası dönemde üniversite ile bağlarının kopmamasını sağlamak,
 • Öğrencilik ve mezuniyet sonrası dönemde öğrencilerimizin ilgili alandaki mesleki dayanışmalarını teşvik etmektir.

Faaliyetler:

Madde 3:

Görsel-İşitsel Teknikler Topluluğu;

 • Görsel-İşitsel alana ilişkin ulusal ve uluslararası çapta konferans, panel, sempozyum ve benzeri teknik ve bilimsel toplantılar,
 • Ulusal ve uluslararası çapta yayın yapan radyo, televizyon, prodüksiyon şirketlerinde görev yapan ve yapmış olan tanınmış yönetmenler, yapımcılar, muhabirler, kameramanlar, programcılar, yöneticiler, teknik elemanlar, sunucu/spikerler, seslendirme sanatçıları, köşe yazarları, reklamcılar, grafik tasarımcılar, senaristler, eleştirmenler, sinema ve tiyatro sanatçıları ile sohbet toplantıları,
 • Başta üniversitemizin diğer öğrenci toplulukları olmak üzere çeşitli üniversitelerin ilgili toplulukları ile birlikte, belirtilen alana yönelik çeşitli ortak faaliyetler,
 • Alana ilgi duyan Uşak Üniversitesi öğrencileri arasında ya da üniversitelerarası fotoğraf, kısa film, belgesel, klip, haber, senaryo, radyo/TV programı, reklam ve grafik tasarım gibi konularda yarışmalar,
 • Ulusal(yaygın) medya kuruluşları ile işbirliği imkânları yaratarak teknik içerikli atölye çalışmaları,
 • Üniversitemiz ve/veya Uşak İlinin tanıtımını pekiştirecek fotoğraf sergileri,
 • Film, kısa film, belgesel, klip ve haber gösterimleri,
 • İlgili alanda yerel, ulusal ve uluslararası festivaller, bienaller,
 • Görsel ve işitsel medya yapımcılığı ile ilgili uygulamalı teknik geziler gibi faaliyetleri; üniversitemiz Rektörlük makamı başta olmak üzere, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın değerli katkı ve himayeleri ile güçlü bir iletişim ortamı içinde planlayarak, organize edecektir.

Üyelik:

Madde 4:

Üniversite öğrencileri topluluk üyesi olabilir. Üniversite tarafından bir disiplin cezası verilen veya her hangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olan kişiler üye olamaz.

Üyelik şartları aşağıda belirtilmiştir.

a)Topluluk Uygulama Yönergesi’ni kabul etmek,

b)Üyelik için gerekli formu doldurarak öğrenci topluluğuna başvurmak,

c) Topluluk amaçlarına uygun davranmak ve faaliyetlere katılmak,

Üyeliğin sona ermesi:

Üyelik koşullarını kaybedenler ve uymayanlar Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un kararı ile üyelikten çıkartılırlar.

II. BÖLÜM (YÖNETİM VE İŞLEYİŞ TOPLULUĞUN ORGANLARI)

Genel Kurul:

Madde 5:

Genel Kurul üyelerden oluşur. Kasım ayında kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Toplantıya katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası ile karar alır. Çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra aynı yerde, toplantı tekrarlanır.

Genel Kurul’un görevleri aşağıda belirtilmiştir.

1- Topluluk üyeleri arasından 5 (asil), 5 (yedek) olmak üzere Yönetim Kurulunu; 3 (asil), 3 (yedek) olmak üzere Denetleme Kurulunu seçmek,

2-Faaliyet döneminin planlarını yapmak, çalışma ilkelerini belirlemek,

3-Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporunu görüşmek ve onaylamak,

4-Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarmaya ilişkin önerilerini inceleyip karara bağlamak,

Topluluk Başkanı ve Yönetim Kurulu:

Madde 6:

a)Başkan: Topluluk başkanı, Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi uyarınca kurucu üye öğrenciler arasından rektör tarafından atanır. Başkan, Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.

b)Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından üyeler arasından seçilen beş kişilik bir kuruldur. Ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantısı için en az 3 üyenin hazır bulunması zorunludur. Yönetim Kurulu üyeleri seçimlerini izleyen ilk toplantısında üyeleri arasında aşağıda belirtilen görevlendirmeleri yapar.

1-Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere 1 başkan yardımcısı/ikinci başkan,

2-Eğitim faaliyetlerini programlayıp katılacak üyeleri belirlemek ve bu konudaki çalışmaları değerlendirip Yönetim Kurulu’na rapor vermek üzere bir eğitim sorumlusu,

3- Topluluk faaliyetlerine katılacak üyeleri belirlemek, faaliyet programlarını hazırlamak, değerlendirmek ve Yönetim Kurulu’na rapor vermek üzere bir faaliyet sorumlusu,

4- Topluluk yazışmalarının yapılması, toplantı tutanaklarının ve üye kayıtlarının tutulması ile faaliyet raporlarının dosyalanması gibi görevler için bir sekreter,

5- Topluluğun demirbaş ve diğer malzemelerinin kayıtlarının tutulması ile üyelere verilip geri alınmasından sorumlu olmak üzere bir malzeme sorumlusu,

Yönetim Kurulun’ da kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Mazeretsiz üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. İstifa veya kendiliğinden sona erme sonucunda boşalan açık üyeliğin yerine sıradaki yedek üye geçer.

Yönetim Kurulu’nun Görevleri:

Madde 7:

1- Topluluk çalışmalarının Genel Kurul kararları, yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

2-Yıllık faaliyet planlarını yaparak Yürütme Kurulu’na sunmak,

3-Üyeler ile ilgili kayıtları tutmak, faaliyetlerini izlemek,

4-Faaliyetler ve eğitim programları ile ilgili kararlar alarak uygulamaya koymak,

5-Olağan ve olağanüstü Genel Kurul çağrısını tarih, yer ve gündemini belirleyerek üyelere duyurmak,

6-Yürütme Kurulu aracılığı ile kendi ve diğer üniversitelerin aynı alanda faaliyet gösteren diğer topluluklar ile yazışmalar yapmak, ilişkiler kurmak, eğitim faaliyetleri için toplantı vb. gibi etkinlikler düzenlemek,

7-Yürütme Kurulu aracılığı ile topluluk faaliyetlerine ilişkin bülten veya dergi çıkarmak. Çıkarılan bültenlerde faaliyetleri tanıtmak,

8-Üniversitede faaliyet göstermekte olan diğer topluluklarla işbirliği yapmak,

9-Yönerge ve uygulama esasları ile Genel Kurul kararlarında Yönetim Kurulu’na verilen diğer görevleri yapmak,

10- Topluluğun üye kayıt defteri, karar defteri, demirbaş defteri ile gerekli olan diğer defter ve dosyalarını tutmak,

Denetleme Kurulu:

Madde 8:

Denetleme Kurulu Genel Kurul’ca seçilen 3 üyeden oluşur. Üyelerden en az birinin topluluk üyesi Üniversite akademik personeli olması gerekmektedir. Genel Kurul toplantılarından önce toplanarak topluluğun bütün çalışmalarını denetler. Genel Kurul’a sunmak üzere raporu hazırlar. Denetleme Kurulu’nun boşalan asil üyeliği sıradaki yedek üye ile doldurulur.

III. BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Fesih:

Madde 9:

Topluluk aşağıdaki hallerde feshedilir.

1-Genel kurulun üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı ile,

2-Bu esasların birinci maddesinde belirtilen Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ nin 8.maddesine uyulmaması,

3- Topluluk üye sayısının yönetim ve denetim organlarını oluşturacak sayının altına düşmesi,

Topluluğun fesih olması durumunda bütün mal varlığı, Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na devredilir.

Madde 10:

Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde “Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönerge” hükümlerine başvurulacaktır.

IV. BÖLÜM

Yürürlük:

Madde11:

Bu esaslar Üniversite Senatosu’nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 12:

Öğrenci Topluluklarının Uygulama Esaslarını Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

14.11.2012 Tarih ve 2012/170 Sayılı Senato Kararı.